Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.148 б от ЗППЦК
от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1
На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:
На 11.12....Виж още

Извънредно ОСА

07.11.2019г..

На 10-12-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.10.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Съобщение във връзка с ИОСА насрочено за 08.11.2019г.

На 29.10.2019г. Комисията за финансов надзор задължи „Риъл Булленд“АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите насрочено за 08.11.2019 г. от 14:00 часа предложението за решение по т.1 от Поканата , а именно:

Проект на решение:...Виж още

Извънредно ОСА

03.10.2019г..

На 08-11-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"

 

 Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 24.07.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Взето решение за увеличение на капитала

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Риъл Булленд“ АД

гр. София, район р-н Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

ЕИК: 202442058

представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Димитров Иванов

Относно:...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 24.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД...Виж още

Редовно годишно общо събрание 2019 г.

„Риъл Булленд“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29-05-2019 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 23.04.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Pages