Съобщение за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд" АД София, 26.01.2022

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: http://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/101