Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД  на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание приет Проспект за публично предлагане на акции, одобрен с решение на КФН № 545-Е от 29.07.2021 г.Приетото на заседание на СД увеличение на капитала бе от 5 007 422  лева до 10 014 844  лева чрез издаване на нови до 5 007 422 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.20 лева всяка, чрез емисия на права по реда на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК.

Резултатите от публичното предлагане са:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 21.02.2022 г.
  • Общ брой записани акции – 1 012 940  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас всяка;
  • Сума, получена срещу записаните акции – 1 215 528 лева;
  • Размер на всички разходи по публичното предлагане – 18 844.00 лева.