Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 03.12.2021 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване  на акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на ДФ Инвест Актив се е променило от 1,65 % на 6,63%.

На 03.12.2021 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждане с акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на ДФ Инвест Класик се е променило от 6,17% на 1,20 %.