Уведомление за гласуван дивидент

Уважаеми дами и господа,

Съгласно прието решение на проведеното на 31.05.2022г. редовно годишно общо събрание на акционерите, Риъл Булленд АД ще разпредели годишен дивидент на акционерите в размер на бруто 0,01 лв.,  и нето (само за акционери физически лица) - 0,0095 лева на акция, което ще се извърши на един транш. В съответствие с чл.115в, ал.1 от ЗППЦК , право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“АД като акционери 14 дни след общото събрание събрание, а именно 14.06.2023г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 30.06.2023 г. и ще се извърши при следните условия:

Годишен диведент на акционерите, притежаващи акции, в размер на бруто 0,01 лв. и нето (само за акционери физически лица) – 0,0095 лв.

  1. ISIN код на емисията BG1100006136;
  2. Брой Акции  6 020 362 ;
  3. Номинална стойност на акция – 1 лев;
  4. Общ размер на гласуваният дивидент(бруто) – 60 203.62 лв.;
  5. Дивидент на акция (бруто) – 0,01 лв.;
  6. Дивидент на акция (нето) – 0,0095 лв. (само за акционери физически лица)
  7. Дата, към която се определя акционерния състав съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК – 14.06.2023г.
  8. Начална дата на изплащане на дивидента – 30.06.2023г.
  9. Начин на изплащане на дивидента: Изплащането на дивидента ще стане по реда и условята на ЗППЦК, Наредба 8 на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателствао. Акционерите, които имат клиентски подсметки  при инвестиционни посреници ще получат дължимият им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, който нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници могат да получат дължимият им дивидент в Централна Кооперативна Банка АД – Клон Мадрид , на адрес: гр. София, бул. Мадрид №39.

 

Разходите за изплащане на дивидента са за сметка на дружеството.