Новини

Проведено Редовно годишно общо събрание

Уведомяваме ви , че на 16-05-2024 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД.

На заседанието се взе решение за изплащане на дивидент.

Протокола от ОСА и Уведомлението за изплащане на дивидент са достъпни в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2024 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 23.04.2024 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2024 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Покана за Годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 16.05.2024 .

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.05.2024г. Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 20.03.2024г. е представило на КФН и БФБ-София годишен финансов отчет към 31.12.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.01.2024г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 12.12...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На. 11....Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви , че на 08.12.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 6 020 362 лева  на 8 050 613 лева.
Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.Виж още

Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала  на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание приет Проспект за публично предлагане на акции, одобрен с решение на КФН № 606-Е от 06.06.2023г.
Приетото на...Виж още

Съобщение за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд" АД София

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/121Виж още

Pages