Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 03.02.2023 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Топлина АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване непрякото дяловото участие на ПОД Топлина АД се е променило от 9,81 % на 10,24%.