Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

 

На 10.12.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобване  на акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на ДФ Инвест Актив е достигнало до 7,82%. Непрякото дялово участие на УД Инвест фонд  Мениджмънт АД е  7,84%.

 

На 10.12.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на продажбда  на акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на ДФ Инвест Класик е паднало до 0,00%. Непрякото дялово участие на УД Инвест фонд  Мениджмънт АД е  7,84%.