Новини

Потвърден проспект за първично публично предлагане на акции

С решение № 428-Е от 13 юни 2013 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект на "Риъл Булленд" АД за първично публично предлагане на 4 650 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в...Виж още

Първично публично предлагане на акции

На 1 март 2013 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на 4 650 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Следвайки процедурата, „Риъл Булленд” АД внесе за потвърждение от Комисията за...Виж още

Учредяване на Риъл Булленд АД

Риъл Булленд АД е учреден на 7 февруари 2013 г., като проект на група специалисти с опит в областта на търговията със земеделски земи и сделки с ценни книжа. На 14 февруари 2013 г. дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.Виж още

Pages