Новини

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 17.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 15.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 11.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

„Риъл Булленд“ АД съобщава, че на 10 юни 2015 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа с номер 20150610114243 увеличението на капитала на дружеството. След вписването капиталът на „Риъл Булленд“ АД е с размер на 2 500 000 лв., разпределен в 2 500 000 броя акции.Виж още

Приключване на подписка за увеличение на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 2 юни 2015 г. при следните резултати:

•   Общ брой записани и заплатени акции – 2 000 000 броя;

•   Номинална стойност на една акция - 1 лев;

•   Емисионна стойност на...Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.04.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Параметри и график на увеличението на капитала

брой акции преди увеличението: 500 000;
- брой на издадените права: 500 000;
- брой акции, предложени за записване: 2 000 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/4;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой...Виж още

Одобрение на Допълнение към Проспект за публично предлагане на акции

На 7 април 2015 г. с решение № 266 -Е Комисията за финансов надзор одобри Допълнение към Проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции

На 17 март 2015 г. с решение № 180-Е Комисията за финансов надзор потвърди проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение в офиса на дружеството и на адрес: www.realbulland.euВиж още

Pages