Новини

Подаване на заявки за записване

От 27 юни 2013 г. заинтересованите инвеститори могат да подават заявки за записване на акции от капитала на дружеството в упълномощения инвестиционен посредник „Де Ново” ЕАД, гр. София, ул. "Христо Белчев" № 28, тел. 02/950 51 94, contact@denovo.bg,...Виж още

Начало на подписката

"Риъл Булленд" АД уведомява инвеститорите, че началната дата за записване на акции  от увеличението на капитала на дружеството е 27 юни 2013 г. Крайната дата на подписката е 29 юли 2013 г.Виж още

Съобщение за публично предлагане на акции

„Риъл Булленд“ АД  уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 4 650 000 броя акции, съгласно решение за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 1 март 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции...Виж още

Потвърден проспект за първично публично предлагане на акции

С решение № 428-Е от 13 юни 2013 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект на "Риъл Булленд" АД за първично публично предлагане на 4 650 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в...Виж още

Първично публично предлагане на акции

На 1 март 2013 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на 4 650 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Следвайки процедурата, „Риъл Булленд” АД внесе за потвърждение от Комисията за...Виж още

Учредяване на Риъл Булленд АД

Риъл Булленд АД е учреден на 7 февруари 2013 г., като проект на група специалисти с опит в областта на търговията със земеделски земи и сделки с ценни книжа. На 14 февруари 2013 г. дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.Виж още

Pages