Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 26.09.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Актива Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждане непрякото дяловото участие на УД Актива Асет Мениджмънт АД се е променило от 12,7733 % на 7,2255%.

На 27.09.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждане непрякото дяловото участие на УД ЕФ Асет Мениджмънт АД се е променило от 3,0954 % на 7,4730%.