УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 16.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд мениджмънт  АД.Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на увеличение капитала на Риъл Булленд АД дялово участие на ДФ Инвест Класик се е променило от 13,96% на 6,97% и дяловото участие на  ДФ Инвест Актив  в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 1,29%.