Вписване в търговския регистър на промени по партидата на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 23.06.2017 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

- заличен e Иван Илиев Янев като Изпълнителен директор;

- като нов Изпълнителен директоре вписан Ивайло Димитров Иванов;

- промени в седалището на дружеството – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап.5

- промени в устава на дружеството.