Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- „Виталита” ООД е продало 130 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 26.00 % на 0 %
- Валентин Стефанов Карабашев е продал 32 600 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 6,52 % на 0 %
-  „Компас Инвест” АД чрез управляваните от него договорни фондове „Компас Прогрес” и „Компас Стратегия”  е придобило  147 000 акции, съответно ДФ „Компас Прогрес” 17 000 броя акции, представляващи 3,40% от гласовете в ОСА и ДФ „Компас Стратегия” 130 000  броя акции, представляващи 26,00% от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 29,40 %.