Тримесечен финансов отчет към 30.06.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.07.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland.org.