Новини

Приключване на публичното предлагане

Уведомяваме инвеститорите, че на 29 юли 2013 г. приключи подписката за записване акции от публичното предлагане на дружеството. Записани и заплатени са 150 000 акции от новата емисия, с което публичното предлагане е успешно. Предприети са необходимите действия по вписване на увеличението на...Виж още

Подаване на заявки за записване

От 27 юни 2013 г. заинтересованите инвеститори могат да подават заявки за записване на акции от капитала на дружеството в упълномощения инвестиционен посредник „Де Ново” ЕАД, гр. София, ул. "Христо Белчев" № 28, тел. 02/950 51 94, contact@denovo.bg,...Виж още

Начало на подписката

"Риъл Булленд" АД уведомява инвеститорите, че началната дата за записване на акции  от увеличението на капитала на дружеството е 27 юни 2013 г. Крайната дата на подписката е 29 юли 2013 г.Виж още

Съобщение за публично предлагане на акции

„Риъл Булленд“ АД  уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 4 650 000 броя акции, съгласно решение за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 1 март 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции...Виж още

Потвърден проспект за първично публично предлагане на акции

С решение № 428-Е от 13 юни 2013 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект на "Риъл Булленд" АД за първично публично предлагане на 4 650 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в...Виж още

Първично публично предлагане на акции

На 1 март 2013 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на 4 650 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Следвайки процедурата, „Риъл Булленд” АД внесе за потвърждение от Комисията за...Виж още

Учредяване на Риъл Булленд АД

Риъл Булленд АД е учреден на 7 февруари 2013 г., като проект на група специалисти с опит в областта на търговията със земеделски земи и сделки с ценни книжа. На 14 февруари 2013 г. дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.Виж още

Pages