Новини

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.07.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Извънредно общо събрание на акционерите

На 15 юли 2014 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 25 август 2014 г. при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Съвета на директорите: ОСА освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов...Виж още

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.04.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.03.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.03.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2013 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2013 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.01.2014 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2013 г. Тримесечният отчет е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Въвеждане за търговия на БФБ - София АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на "БФБ-София" АД е взето решение за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на БФБ-София АД на емисията акции, издадени от "Риъл Булленд" АД. Присвоеният борсов код е RBL, ISIN код - BG1100006136. Датата на въвеждане...Виж още

Вписване на емисията акции на "Риъл Булленд" АД в регистъра на публичните дружества

"Риъл Булленд" АД съобщава на своите акционери, че емисията акции от увеличението на капитала е регистрирана в Централен депозитар АД. На 15 август 2013 г. Комисията за финансов надзор вписа емисиите акции на "Риъл Булленд" АД - учредителна и от увеличението на капитала в регистъра на публичните...Виж още

Вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър

На 5 август 2013 г. Търговския регистър към Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на "Риъл Булленд" АД. С това дружеството придоби публичен статут. Предприети са стъпки за регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД.Виж още

Приключване на публичното предлагане

Уведомяваме инвеститорите, че на 29 юли 2013 г. приключи подписката за записване акции от публичното предлагане на дружеството. Записани и заплатени са 150 000 акции от новата емисия, с което публичното предлагане е успешно. Предприети са необходимите действия по вписване на увеличението на...Виж още

Подаване на заявки за записване

От 27 юни 2013 г. заинтересованите инвеститори могат да подават заявки за записване на акции от капитала на дружеството в упълномощения инвестиционен посредник „Де Ново” ЕАД, гр. София, ул. "Христо Белчев" № 28, тел. 02/950 51 94, contact@denovo.bg,...Виж още

Pages