Извънредно общо събрание на акционерите

На 15 юли 2014 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 25 август 2014 г. при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Съвета на директорите: ОСА освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов и избира на тяхно място Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев.
2. Промяна на възнаграждението на членовета на Съвета на директорите.  
3. Избор на нов председател на Одитния комитет
4. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
Поканата за извънредното общо събрание на акционерите предстои да бъде публикувана в Търговския регистър.