Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 06.06.2022 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 06.06.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".