Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 01.03.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Бъдеще АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на пасивна промяна(увеличение на капитала на Риъл Булленд АД) дяловото участие на ППФ Бъдеще се е променило от 5,69 % на 4,74%.

 

На 02.03.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Актива Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на участие в увеличението на капитала  на Риъл Булленд АД непрякото дяловото участие на УД Актива Асет Мениджмънт АД се е променило от 8,80% на 12,7733 %.Отделно,  прякото дялово участие на НДФ Актива е нараснало от 0% на 5,5478% в резултат на участие в увеличението на капитала на дружеството.