Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

Уважаеми дами и господа,

 

Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с Протокол № 61 от заседание на Съвета на директорите на “Риъл Булленд” АД от 16.02.2021 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание  чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите увеличава капитала на „Риъл Булленд“ АД от 5 007 422 лева, разпределен в 5 007 422 броя обикновени, поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 10 014 844 лева, чрез издаване на нови 5 007 422 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лев за акция.

 

Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

 

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лев всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

 

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на с съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на този срок, Централен Депозитар АД, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 1 (едно) право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дават възможност за записване на1 (една) нова акция, по емисионна стойност 1.20 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

 

Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни от началната дата за прехвърляне на правата.

 

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), Алтернативен пазар, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „БФБ“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 2-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата. „Риъл Булленд“ АД, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. “Риъл Булленд” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване.

 

Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

 

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник  „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

 

Специалната сметка на “Риъл Булленд” АД за заплащане на новите акции ще е посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. 

 

Ако подписката приключи неуспешно, “Риъл Булленд” АД е длъжно в деня на съобщението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми Банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страниците на “Риъл Булленд” АД и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, покана до лицата, записали акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува на интернет страницата www.infostock.bg. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката.

 

Съветът на директорите ще приеме допълнително Проспект за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд“ АД.