УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 24.11.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Бъдеще. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване на акции от Риъл Булленд АД прякото дялово участие на ППФ Бъдеще е достигнало5,69%. Прякото участие на УПФ Бъдеще е 6,78%. Непряко ПОД Бъдеще притежава 14.88%

На 25.11.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждне с акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на ДФ Инвест Класик е паднало до 4,72%. Непрякото дялово участие на УД Инвест фонд  Мениджмънт АД е  4,74%.