Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 11.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест фонд мениджмънт  АД.Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане дялово участие на ДФ Инвест Класик се е променило от 2,58% на 13,96% и дяловото участие на  ДФ Инвест Актив  в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 14% на 2,58%.

 

На 12.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД ЕФ Асет Мениджмънт  АД.Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на пасивна промяна , поради увеличение капитала на Риъл Булленд АД непрякото дялово участие на УД ЕФ Асет Мениджмънт  АД(чрез ДФ ЕФ Рапид и ДФ Еф Принсипал)  в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 6,20% на 3,0954%.

На 15.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Капман Асет Мениджмънт  АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане непрякото дяловото участие на УД Капман Асет Мениджмънт  АД в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 5,99 %.

На 15.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Бъдеще  АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане и пасивна промяна непрякото дяловото участие на ПОД Бъдеще АД(УПФ Бъдеще 6,78%, ППФ Бъдеще 1,2% и ДПФ Бъдеще -2,4%) в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 10,38 %.

На 15.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от Български фонд за дялово инвестиране АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане и пасивна промяна дяловото участие на Български фонд за дялово инвестиране АД в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 10,98 %.

На 15.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Компас Инвест АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане и пасивна промяна непрякото дяловото участие на УД Компас Инвест АД (ДФ Прогрес 7,01%, ДФ Стратегия 9,59% и ДФ Евростабилност 1,2%) в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 17,80 %.

На 15.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Компас Инвест АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане и пасивна промяна непрякото дяловото участие на УД Компас Инвест АД (ДФ Прогрес 7,01%, ДФ Стратегия 9,59% и ДФ Евростабилност 1,2%) в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 17,80 %.