Шестмесечен отчет към 30.06.2016 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.07.2016 г. е представило на КФН шестмесечен отчет към 30.06.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.realbulland.eu.