Вписване в търговския регистър на промени по партидата на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 19.05.2016 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

- заличен e Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите;

- като нов член на Съвета на директорите е вписана Михаела Бориславова Михова;

- с пет години е удължен мандатът на Съвета на директорите

- промени в седалището на дружеството – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

- промени в устава на дружеството.