Потвърден проспект за първично публично предлагане на акции

С решение № 428-Е от 13 юни 2013 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект на "Риъл Булленд" АД за първично публично предлагане на 4 650 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резлутат на увеличаване на капитала, съгласно решение, взето на заседание на Съвета на директорите, поведено на 1 март 2013 г. Следва публикация на Проспекта и на съобщението за публично предлагане.