Промени в Съвета на директорите и представляващия на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 04.09.2014 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

  1. Промени в управителните органи:
    - заличени са Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на директорите;
    - вписани като нови членове на СД са Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев;
    - дружеството се представлява от Таня Димитрова Анастасова.
  2. Промени в седалището на дружеството – гр. София, ул. „Солунска“ № 29 А
  3. Промени в устава на дружеството.