Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 22 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ДФ „Инвест Класик” е продало 35 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 40.00 % на 33.00 %;
-  ППФ „Топлина” е придобило 15 000 броя акции и УПФ „Топлина“ е придобила 20 000 акции, с което, правото на глас на ПОД „Топлина“ в общото събрание на акционерите се променя от 1.72 % на 8.72 %