Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 15 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ДФ „Инвест Актив” е продало 150 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 30.00 % на 0 %;
-  ДФ „Инвест Класик” е придобило 150 000 броя акции  с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 10.00 % на 40.00 %;