Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- „Интеркерамос” ООД е продало 175 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 35.00 % на 0 %;
- ИП„Де Ново” ЕАД  е продало 46 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите (възможност да упражнява правото на глас по акции, чийто собственик е сключил договор за попечителство) се променя от 9,20 % на 0 %;
-  УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД чрез управляваните от него договорни фондове „Инвест Класик ” и „Инвест Актив”  е придобило  200 000 акции, съответно ДФ „Инвест Класик” 50 000, представляващи 10,00% от гласовете в ОСА и ДФ „Инвест Актив” 150 000  представляващи 30,00% от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 40.00 %;

- ПОД „Бъдеще” АД чрез управляваните от него пенсионни фондове  е придобило 96 000 акции, съответно ППФ „Бъдеще” 33 333, представляващи 6,67 % от гласовете в ОСА, УПФ „Бъдеще” 29 334  представляващи 5,87%  и ДПФ „Бъдеще” 33 333  представляващи 6,67%  от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 19.20 %.