Новини

Отказ на Агенция по вписванията

 Агенция по вписванията постанови отказ на 03.07.2018 г. за промяна на седалището и адреса на управление и  Устава в частта – промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, за което беше взето решение на Редовно годишно общо събрание проведено на 25.06.2018г.Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2018 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.04.2018 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Вписване в търговския регистър на промени по партидата на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 23.06.2017 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

- заличен e Иван Илиев Янев като Изпълнителен директор;

- като нов Изпълнителен директоре вписан Ивайло Димитров Иванов;

-...Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2017 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 21.03.2017 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2017 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 31.03.2017 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2016 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 30 декември 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 09 декември 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2016 г

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 19.10.2016 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: ...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 10 октомври 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Шестмесечен отчет към 30.06.2016 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.07.2016 г. е представило на КФН шестмесечен отчет към 30.06.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Pages