Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 24.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД...Виж още

Редовно годишно общо събрание 2019 г.

„Риъл Булленд“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29-05-2019 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 23.04.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.03.2019 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦКВиж още

Финансов отчет към 31.12.2018 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Промяна в Адреса и Устава

На 22.11.2018г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в Устава , Седалището , Адреса на управление и Адреса за кореспонденция на Риъл Булленд АД

Новият адрес е:гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.10.2018 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 12.11.2018 г.

Риъл Булленд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.11.2018г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.07.2018 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Pages