Новини

Тримесечен отчет към 30.09.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.10.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Промяна на седалище и адрес на упавление

На 03.10.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна на седалището и адреса на управление на Риъл Булленд АД. Новият адрес е гр. София, район Триадица ул. Алабин№36, ет.4. Във връзка с промяната на адреса е вписан и нов Устав на дружеството.Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 26.09.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Актива Асет Мениджмънт АД. Със същото...Виж още

Протокол ОСА 26.09.2022 г.

На 26.09.2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД. Протокола е наличен в секция "Документи"Виж още

Извънредно Общо събрание на акционерите

Риъл Булленд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.09.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.07.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 06.06.2022 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 06.06.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.04.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.03.2022г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Pages