Новини

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.04.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.03.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.03.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2013 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2013 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.01.2014 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2013 г. Тримесечният отчет е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Въвеждане за търговия на БФБ - София АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на "БФБ-София" АД е взето решение за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на БФБ-София АД на емисията акции, издадени от "Риъл Булленд" АД. Присвоеният борсов код е RBL, ISIN код - BG1100006136. Датата на въвеждане...Виж още

Вписване на емисията акции на "Риъл Булленд" АД в регистъра на публичните дружества

"Риъл Булленд" АД съобщава на своите акционери, че емисията акции от увеличението на капитала е регистрирана в Централен депозитар АД. На 15 август 2013 г. Комисията за финансов надзор вписа емисиите акции на "Риъл Булленд" АД - учредителна и от увеличението на капитала в регистъра на публичните...Виж още

Вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър

На 5 август 2013 г. Търговския регистър към Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на "Риъл Булленд" АД. С това дружеството придоби публичен статут. Предприети са стъпки за регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД.Виж още

Приключване на публичното предлагане

Уведомяваме инвеститорите, че на 29 юли 2013 г. приключи подписката за записване акции от публичното предлагане на дружеството. Записани и заплатени са 150 000 акции от новата емисия, с което публичното предлагане е успешно. Предприети са необходимите действия по вписване на увеличението на...Виж още

Подаване на заявки за записване

От 27 юни 2013 г. заинтересованите инвеститори могат да подават заявки за записване на акции от капитала на дружеството в упълномощения инвестиционен посредник „Де Ново” ЕАД, гр. София, ул. "Христо Белчев" № 28, тел. 02/950 51 94, contact@denovo.bg,...Виж още

Начало на подписката

"Риъл Булленд" АД уведомява инвеститорите, че началната дата за записване на акции  от увеличението на капитала на дружеството е 27 юни 2013 г. Крайната дата на подписката е 29 юли 2013 г.Виж още

Съобщение за публично предлагане на акции

„Риъл Булленд“ АД  уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 4 650 000 броя акции, съгласно решение за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 1 март 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции...Виж още

Pages