Новини

Одобрение на Допълнение към Проспект за публично предлагане на акции

На 7 април 2015 г. с решение № 266 -Е Комисията за финансов надзор одобри Допълнение към Проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции

На 17 март 2015 г. с решение № 180-Е Комисията за финансов надзор потвърди проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение в офиса на дружеството и на адрес: www.realbulland.euВиж още

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

На 19 ноември 2014 г., на основание овластяването по чл. 19 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взе решение за увеличение на капитала от 500 000 лв. на 2 500 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на...Виж още

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 17.10.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 30.09.2014 г. Отчетът е на разположение в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland....Виж още

Промени в Съвета на директорите и представляващия на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 04.09.2014 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

  1. Промени в управителните органи:
    - заличени са Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на
  2. ...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 22 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 15 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите,...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите,...Виж още

Pages