Новини

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

На 19 ноември 2014 г., на основание овластяването по чл. 19 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взе решение за увеличение на капитала от 500 000 лв. на 2 500 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на...Виж още

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 17.10.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 30.09.2014 г. Отчетът е на разположение в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.bulland....Виж още

Промени в Съвета на директорите и представляващия на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 04.09.2014 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

  1. Промени в управителните органи:
    - заличени са Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на
  2. ...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 22 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 15 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите,...Виж още

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите,...Виж още

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.07.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Извънредно общо събрание на акционерите

На 15 юли 2014 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 25 август 2014 г. при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Съвета на директорите: ОСА освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов...Виж още

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 29.04.2014 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.03.2014 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Pages