Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г