Съобщение за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд" АД София

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/121