Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 24.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест Фонд Мениджмънт  АД.Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване дяловото участие на ДФ Инвест Класик  в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 16,58%.

На 24.06.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест Фонд Мениджмънт  АД.Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на продажба дяловото участие на ДФ Инвест Актив  в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило на 0,00%.