Параметри и график на увеличението на капитала

брой акции преди увеличението: 500 000;
- брой на издадените права: 500 000;
- брой акции, предложени за записване: 2 000 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/4;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 150 000 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: RBLA;
- ISIN код на правата: BG4000005158;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 24.04.2015 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 07.05.2015 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 24.04.2015 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 11.05.2015 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 18.05.2015 г.;
- начална дата за записване на акциите: 24.04.2015 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 02.06.2015 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Капман АД;
- Набирателна сметка: IBAN BG40 CECB 9790 50F8 1868 00 ТБ Централна Кооперативна банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 23.04.2015 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 21.04.2015 г.