Одобрение на Допълнение към Проспект за публично предлагане на акции

На 7 април 2015 г. с решение № 266 -Е Комисията за финансов надзор одобри Допълнение към Проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.