Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

На 19 ноември 2014 г., на основание овластяването по чл. 19 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взе решение за увеличение на капитала от 500 000 лв. на 2 500 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас. Всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност стойност 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще бъде извършено при условията на чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя от новите акции.

Целта на настоящото публично предлагане е набраният чрез подписката капитал да се използва за осъществяване на инвестиционната политика на дружеството.

Съгласно ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в търговския регистър на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани четири нови акции с емисионна стойност 1 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 4. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Съвета за успешно провеждане на увеличението.

Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД избра:

- инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала - ИП ”Капман” АД

- централни ежедневници, в които ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - в. “Сега” и в. “Капитал Дейли”

- банка, в която да бъде открита набирателната сметка на “Риъл Булленд ” АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ”АД