Новини

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 15.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 11.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

„Риъл Булленд“ АД съобщава, че на 10 юни 2015 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа с номер 20150610114243 увеличението на капитала на дружеството. След вписването капиталът на „Риъл Булленд“ АД е с размер на 2 500 000 лв., разпределен в 2 500 000 броя акции.Виж още

Приключване на подписка за увеличение на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 2 юни 2015 г. при следните резултати:

•   Общ брой записани и заплатени акции – 2 000 000 броя;

•   Номинална стойност на една акция - 1 лев;

•   Емисионна стойност на...Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.04.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Параметри и график на увеличението на капитала

брой акции преди увеличението: 500 000;
- брой на издадените права: 500 000;
- брой акции, предложени за записване: 2 000 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/4;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой...Виж още

Одобрение на Допълнение към Проспект за публично предлагане на акции

На 7 април 2015 г. с решение № 266 -Е Комисията за финансов надзор одобри Допълнение към Проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции

На 17 март 2015 г. с решение № 180-Е Комисията за финансов надзор потвърди проспект на „Риъл Булленд“ АД за публично предлагане на 2 000 000 обикновени безналични акции. Предстои поканата за публично предлагане на акции да бъде публикувана в Търговския регистър.Виж още

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2014 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2014 г. Отчетът е на разположение в офиса на дружеството и на адрес: www.realbulland.euВиж още

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

На 19 ноември 2014 г., на основание овластяването по чл. 19 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взе решение за увеличение на капитала от 500 000 лв. на 2 500 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на...Виж още

Pages