Новини

Удължаване на срокове за увеличение на капитала

26.03.2020 г.

Днес  26.03.2020 г.на заседание на Съвета на директорите на Риъл Булленд АД бе взето решение за удължаване на сроковете във връзка с увеличение капитала на дружеството.

Актуализираният проспект може да бъде намерен в секция "Документи".

 

 Виж още

Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспектът е на разположение в секция "Документи" или на 

следния линк: http://realbulland.eu/bg/taxonomy/term/80 Виж още

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/79Виж още

Финансов отчет към 31.12.2019 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Промяна на изпълнителен директор

На 09.01.2020 г. в Тъгровския регистър към Агенция по вписванията е вписан като нов изпълнителен директор Валентин Георгиев Стоилов.Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.148 б от ЗППЦК
от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1
На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:
На 11.12....Виж още

Извънредно ОСА

07.11.2019г..

На 10-12-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.10.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Съобщение във връзка с ИОСА насрочено за 08.11.2019г.

На 29.10.2019г. Комисията за финансов надзор задължи „Риъл Булленд“АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите насрочено за 08.11.2019 г. от 14:00 часа предложението за решение по т.1 от Поканата , а именно:

Проект на решение:...Виж още

Извънредно ОСА

03.10.2019г..

На 08-11-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"

 

 Виж още

Pages