Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 01.03.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Бъдеще АД. Със същото ...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви , че на 28.02.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 5 007 422 лева  на 6 020 362 лева. Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.Виж още

Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД  на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание приет Проспект за публично предлагане на акции, одобрен с решение на КФН № 545-Е от 29.07.2021 г.Приетото на заседание на...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.01.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Съобщение за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд" АД София, 26.01.2022

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: http://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/101Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа,...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.10.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.07.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.06.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Преизбран Съвет на директорите

На 01.07.2021г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преизбирането на  Съвета на директорите в състав Пеци Дечев Пецев, Михаела Бориславова Михова и Валентин Георгиев Стоилов за нов петгодишен мандат до 24.06.2026 г.Виж още

Проведено Общо събрание

На 24.06.2021г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Риъл Булленд" АД. Протоколът е публикуван в секция "Документи".Виж още

Pages